VARIOKIT Cantilevered Parapet System

23-07-2015

Các yêu cầu đối với việc sản xuất các bức tường chắn cantilevered cũng đa dạng như các phương pháp xây dựng cây cầu. Nhiều điều kiện ranh giới ảnh hưởng đến việc thiết kế và sản xuất

Các phương pháp xây dựng sau:

Vận chuyển trên với ván khuôn treo trên một giá treo cổ
Vận chuyển dưới đây với ván khuôn lắp
Dấu ngoặc đơn treo trên mặt dưới của dầm mà ván khuôn được gắn kết

Our Partners