Thiết bị phun và làm sạch đường ống

27-04-2016

 Máy phun

Flushing Compressor

Máy phun nén

Cleaning Chemicals

Hóa chất làm sạch

 Khử vôi

Decalcifying Pumps

Bơm khử vôi

Decalcifying Chemicals

Hóa chất khử vôi

 Làm sạch đường ống bằng tay

Pipe and Drain Cleaning Units

Thiết bị làm sạch cống và đường ống

 Làm sạch đường ống bằng điện

Pipe and Drain Cleaning Machines

Máy làm sạch cống và đường ống

Portable Drain Cleaning Machines

Máy làm sạch cống di động

High Performance Pipe Cleaning Machine

Máy làm sạch đường ống hoạt động cao

Pipe & Sewer Cleaning Machines

Máy làm sạch đường ống nước và ống thoát

Accessories Pipe Cleaning Electric

Phụ kiện thiết bị làm sạch đường ống

 Công cụ làm sạch cống

Heads & Augers

Đầu nắp và ống xâm

Tool & Spiral Sets

Bộ dụng cụ và vòng xoắn

Accessories Pipe Cleaning Spirals

Phụ kiện xoắn làm sạch đường ống

 Làm sạch cống áp lực lớn

High Pressure Drain Cleaners

Làm sạch cống áp lực lớn

High Pressure Cleaning Units

Đơn vị làm sạch áp lực lớn

Accessories High Pressure Pipe Cleaning

Phụ kiện làm sạch cống áp lực lớn

Our Partners