Thiết bị kết đông

27-04-2016
 Kết đông bằng điện

Pipe Freezing Systems

Hệ thống ống kết đông

 Kết đông bằng gas

Freezing with Gas

Hệ thống ống kết đông

 

Our Partners