Kiểm tra & dò tìm rò rỉ

27-04-2016
 Kiểm tra containers & dòng nước

Testing Pumps

Bơm kiểm tra

 Kiểm tra dòng nước thải

Leakage Testing in Accordance with DIN EN 1610

Kiểm tra rò rỉ phù hợp tiêu chuẩn DIN EN 1610

Kiểm tra gas và nước

Analogue Testing Device

Kiểm tra các thiết bị tương tự

 Dò tìm rò rỉ gas

Leak Detection Accessories

Dò tìm rò rỉ

 

Our Partners