A4 YELLOW

03-06-2015

A4 YELLOW là một khái niệm bột đánh bóng mới rất linh hoạt với hiệu quả rất cao. Công thức đặc biệt của nó đảm bảo hiệu quả sản phẩm trên hầu hết các bề mặt cacbonat bao gồm cả những dòng marble khó nhất. So với A3 YELLOW sản phẩm cũng có hiệu quả trên các dòng marble khó làm bóng nhất, chẳng hạn như đá vàng và tạo ra được độ sáng bóng sâu hơn nhiều so với độ sáng nhìn thấy bằng mắt thường. Sản phẩm phản ứng với bề mặt tạo độ cứng và kháng tốt cho những nơi có mật độ đi lại cao.

Our Partners