Trong công tác xây dựng hệ thống mạng lưới ống cấp thoát nước đôi khi cần loại bỏ những đường ống đã hư hỏng và chôn sâu trong lòng đất. Thiết bị định vị đường ống của Sewerin và Rico sẽ giúp bạn tìm được giải pháp hiệu quả trong thi công.

Trong công tác xây dựng hệ thống mạng lưới ống cấp thoát nước đôi khi cần loại bỏ những đường ống đã hư hỏng và chôn sâu trong lòng đất. Thiết bị định vị đường ống của Sewerin và Rico sẽ giúp bạn tìm được giải pháp [...]
Việc thất thoát nguồn nước xuất phát từ sự rò rỉ nước trong đường ống sẽ gây ra những tổn thất không nhỏ về kinh tế. Quản lý và giảm thất thoát là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Thiết bị dò tìm rò rỉ của Sewerin sẽ giúp [...]

Our Partners