Tập hợp các thiết bị trong lĩnh vực nhiệt độ của KROHNR đáp ứng tất cả các yêu cầu của quá trình công nghiệp: cho dù thiết kế như nhiệt kế điện trở Pt 100 (RTD) hoặc cặp nhiệt điện (TC), chúng chịu được nhiệt độ cao, áp suất cực cao và tốc độ dòng chảy cao ở cả hai tiêu chuẩn và đòi hỏi ứng dụng được trong điều kiện môi trường khắc nghiệt . Chúng tôi cung cấp các cảm biến nhiệt độ cho tất cả các ngành công nghiệp và ứng dụng, ngay cả đối với khu vực nguy hiểm và các ứng dụng an toàn (SIL).

Vào năm 1974, INOR đưa ra thị trường thế giới bộ truyền tín hiệu nhiệt độ đầu tiên mà có thể gắn vào đầu kết nối của nhiệt kế nhằm chuyển tín [...]
KROHNE có dải sản phẩm rộng với các nhiệt kế phổ thông ứng dụng đo nhiệt cho chất rắn, chất lỏng, khí và hơi. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các hệ [...]

Our Partners