Đường ống là một hệ thống các đường ống được sử dụng để chuyển tải các chất lỏng (chất lỏng và khí) từ một địa điểm khác. Các môn học kỹ thuật của thiết kế đường ống nghiên cứu sự vận chuyển hiệu quả của chất lỏng.

Đường ống là một hệ thống các đường ống được sử dụng để chuyển tải các chất lỏng (chất lỏng và khí) từ một địa điểm khác. Các môn học kỹ thuật của thiết kế đường ống nghiên cứu sự vận chuyển hiệu quả của [...]

Van

Thông tin đang cập nhật.
Nước là mạch sống, là nguồn tài nguyên vô giá, có vai trò rất quan trọng trong đời sống, có tác động rất lớn đến môi trường thiên nhiên. Vì thế nguồn nước cung cấp cho đời sống phải đảm bảo sạch và loại trừ tất cả các [...]

Our Partners