Hobas

17-12-2015

0b4387f


Hobas sản xuất các hệ thống đường ống với nhà nước của các công nghệ sản xuất nghệ thuật và thị trường chúng cho các lĩnh vực ứng dung. Với các dịch vụ và hỗ trợ chúng tôi cung cấp từ kích thước và định tuyến đường ống dẫn thông qua các tính toán để tư vấn trên trang web, các sản phẩm của chúng tôi đã được cài đặt bởi một loạt các phương pháp như rãnh mở, cướp, microtunneling, sliplining và trên mặt đất ở hơn 100 quốc gia. Tổng cộng hàng nghìn km đường ống, đường dây sẽ trải rộng thế giới nhiều lần.

Our Partners